algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ID Advertising BV

Art.1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Elke offerte, bestelling, levering, overeenkomst,....tussen ID Advertising en de klant, is onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijke beding.

Art.2: Offertes , bestellingen en voorontwerpen-presentatiekosten.
A. Elke offerte is gebaseerd op de specificaties door de klant aangevoerd. Zij geldt slechts voor de in de offerte aangeduide periode en voor de expliciet vermelde prestaties. Andere prestaties worden afzonderlijk gefactureerd.

B. Elke bestelling dient schriftelijk te gebeuren met desgevallend opgave van de specifieke wensen van de klant. ID Advertising is slechts gebonden door een bestelling nadat zij door haar aanvaard werd.

In zoverre de klant optreedt als tussenpersoon is hij samen met zijn opdrachtgever contractueel gehouden tegenover ID Advertising tot uitvoering van de verbintenissen zoals zij blijken uit de bestelling. Kosten veroorzaakt door wijzigingen die op verzoek van de klant aan de bestellingen worden aangebracht, worden aan de klant aangerekend.

C. Bij presentaties, voorontwerpen heeft de klant de tijd om deze vrijblijvend gedurende een periode van 5 werkdagen voorhanden te houden. De klant is verplicht deze presentaties/voorontwerpen vrijwillig, na deze bedenkperiode, terug aan ID Advertising BV te bezorgen.

D. De afgeleverde presentaties / voorontwerpen zijn betaalbaar met een minimum van 500 Euro per presentatie en met een max. van 5.000 Euro.

E. Na het schriftelijk bevestigen van de opdracht worden deze kosten op de definitieve factuur in mindering gebracht.

F. Al deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en voorzien van copyright.

G. Het gebruik, zelfs gedeeltelijk, en -of kopiëren van de voorontwerpen - presentaties zijn zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ID Advertising BV uitdrukkelijk verboden. Bij het niet uitvoeren van de opdracht(en) via ID Advertising BV blijven deze werken eigendom van de BV ID Advertising en moeten deze ten allen tijde terugbezorgd worden.

H. Bij misbruik en- of niet terugbezorgen van deze werken zullen deze via gerechtelijke weg opgevraagd worden.

I. Bij verlies en- of beschadiging van deze werken zal een schadevergoeding ten bedrage van de gepresteerde arbeidsuren-kosten op deze verschuldigd zijn.

J. Bij gebreke aan betaling zal de invordering via gerechtelijke weg gebeuren, kosten ten laste van de pot. klant.

Art.3: Levering.A. De levering vindt plaats ten huize van de klant. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de klant. Alle daaruit voortvloeiende kosten zoals vracht en verpakkingskosten zijn volledig voor rekening van de klant.

B. Leveringstermijnen opgegeven in offertes en bestellingen zijn slechts indicatief en binden ID Advertising niet. Dit geldt zowel voor de door I DAdvertising zelf uit te voeren prestaties als voor prestaties die ID Advertising aan derden toevertrouwt. Kosten veroorzaakt door het uitvoeren van een opdracht op verzoek van de klant binnen een kortere dan de normale termijn, worden aan de client aangerekend. De klant kan geen enkele schadevergoeding vorderen wegens laattijdige levering of schade hieruit voortvloeiend.

Art.4: Eénzijdige verbreking.
A. Bij éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant is deze laatste gehouden tot betaling van alle door ID Advertising gemaakte kosten en geleverde prestaties en van een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de totale prijs van de opdracht.

B. IDAdvertising kan nooit tot afgifte gedwongen worden van niet volledig door haar afgewerkte bestellingen en opdrachten.

Art.5: Drukwerk.
A. Voor zover ID Advertising door de klant belast wordt met het drukken van de door haar opgestelde ontwerpen, wordt dit drukwerk toevertrouwd aan een derde.
De klant verleent dienaangaande een mandaat aan ID Advertising teneinde drukopdrachten te plaatsen. Het akkoord met de drukproef en de toelating tot drukken ( "goed voor druk") dient steeds gegeven te worden door de klant.

B. De klant is gehouden tot betaling van de drukkosten en kan op aanvraag een offerte hiervan bekomen.

C. ID Advertising kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de wanprestatie van de drukker.

D. Met betrekking tot drukwerk onderwerpt de klant zich uitdrukkelijk aan de algemene voorwaarden zoals deze door de drukker worden toegepast.

E. ID Advertising kan ten allen tijde het drukwerk , besteld door klant via ID Advertising en volgens offerte deze laatste, door de drukker rechtstreeks aan deze klant laten factureren.

Art.6: Websites
A. Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.

B. De overeengekomen prijs heeft slechts betrekking op de in de offerte genoemde werkzaamheden en diensten. Extra werkzaamheden en diensten in aanvulling of wijziging daarop zullen steeds in rekening gebracht worden.

C. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt ID advertising het volledig eigendomsrecht op producten en diensten.

D. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, kan ID advertising de online aanwezigheid van de website niet garanderen en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die daaruit zou kunnen ontstaan.

Art.7: Intellectuele eigendom.
A. De intellectuele eigendom van de door ID Advertising uitgevoerde en geleverde werken evenals de hieruitvloeiende rechten berusten exclusief bij de auteur en IDAdvertising.

B. De klant mag geen enkele wijziging aanbrengen aan het ontwerp van ID Advertising zonder haar voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring.

Art.8: Klachten - Aansprakelijkheid.
A. Elke klacht dient schriftelijk aan ID Advertising te worden overgemaakt binnen vier dagen na levering, bij gebreke waaraan het geleverde goed onweerlegbaar vermoed wordt conform te zijn met de bestelling en de klant onweerlegbaar vermoed wordt het geleverde werk aanvaard te hebben.

B.ID Advertising is nooit aansprakelijk voor verborgen gebreken.

Art.9: Retentierecht.
Tot aan de volledige betaling van de factuur blijft ID Advertising eigenaar van alle geleverde goederen.

Art.10: Betalingen/ ingebrekestelling
A. Alle facturen van ID Advertising zijn contant betaalbaar op factuurdatum behoudens andersluidende vervaldag en dit op de zetel van ID Advertising.

B. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest van 15% per maand op het openstaande factuurbedrag verschuldigd

C. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog openstaande bedrag.

D. Alle kosten die voortvloeien uit het betalingsverkeer of de aangewende betalingsmiddelen vallen volledig ten laste van de klant.

E. Bij niet-betaling kan de invordering via een externe instantie gebeuren. Indien dit laatste het geval is, dan zullen deze verkoopsvoorwaarden vervallen en zijn de voorwaarden van de met de invordering belaste instantie van toepassing.

Art.11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
A. Alle overeenkomsten waarbij ID Advertising als partij betrokken is zijn onderworpen aan het Belgisch recht.